Czym jest zielona energia i jak sprawdzić jej pochodzenie?

Zielona energia, potoczne nazywana energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, takich jak woda, wiatr, biomasa lub słońce.

 

Najczęściej spotykanymi źródłami zielonej energii są:

 

  • Energia słoneczna: Wykorzystuje energię słoneczną do produkcji elektryczności za pomocą paneli fotowoltaicznych lub energii termicznej przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych.
  • Energia wiatrowa: Wykorzystuje siłę wiatru do napędzania turbin wiatrowych, które produkują energię elektryczną.
  • Energia wodna: Wykorzystuje energię pływu / ruchu wody (np. rzeki jezior) do napędzania turbin wodnych, które przekształcają ruch wody w energię elektryczną.
  • Energia geotermalna: Wykorzystuje ciepło generowane z wewnątrz Ziemi do produkcji energii elektrycznej lub ogrzewania.
  • Energia biomasy: Wykorzystuje organiczne materiały, takie jak m.in. odpady rolnicze z których powstaje biogaz, do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej.

 

Korzystanie z zielonej energii ma wiele korzyści, w tym redukcję emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zależności od paliw kopalnych, ochronę środowiska naturalnego i zwiększenie niezależności energetycznej. Dlatego promowanie i rozwijanie produkcji i stosowania zielonej energii jest istotnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju energetycznego.

 

Gwarancja pochodzenia zielonej energii z OZE (Odnawialnych Źródeł Energii)

 

Gwarancja pochodzenia energii z OZE to dokument potwierdzający, że określona ilość energii elektrycznej została wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii. Ma ona na celu promowanie i śledzenie udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej.

Mechanizm gwarancji pochodzenia działa w sposób następujący: producenci energii elektrycznej z OZE mają prawo wystąpić do Prezesa URE o wydanie gwarancji pochodzenia dla określonej ilości energii, którą wytworzyli z odnawialnych źródeł. Każda gwarancja pochodzenia ma unikalny numer identyfikacyjny i jest rejestrowana w systemie monitorowania.

Klienci kupując energię elektryczną wytworzoną w źródłach OZE wraz z gwarancjami pochodzenia mogą świadomie wybierać dostawców, którzy oferują zieloną energię elektryczną .

Gwarancje pochodzenia mają kilka funkcji. Po pierwsze, dostarczają informacji konsumentom na temat pochodzenia i rodzaju energii elektrycznej, którą otrzymują. Po drugie, promują rozwój sektora OZE poprzez stymulowanie popytu na energię odnawialną. Po trzecie, pozwalają państwom śledzić postępy w realizacji celów związanych z energią odnawialną.

Wprowadzenie gwarancji pochodzenia energii z OZE ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej, zwiększenie udziału energii odnawialnej w mikście energetycznym i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją energii elektrycznej.