Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

Administratorem danych osobowych zwanym dalej „Administratorem” jest Reo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000953880, NIP: 5213956475, REGON: 521277758. Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych 
w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 
Kontakt z Administratorem danych osobowych: email: rodo@reo.pl lub na adres ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa. 

I. Postanowienia ogólne

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.

II. Cel i czas przetwarzania danych

- podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - przygotowanie oferty – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia; dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia;
- podjęcie działań związanych z realizacją umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia „zgoda osoby, której dane dotyczą”; dane przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia;
- prowadzenie marketingu bezpośredniego - kierowanie komunikatów do wybranych Klientów, 
w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia; dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia. W przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w zakresie wykorzystywania jej danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych nie będzie przetwarzać dłużej tych danych w celu marketingu bezpośredniego;
- przesyłanie drogą elektroniczną informacji o nowych rozwiązaniach produktu -  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia „zgoda osoby, której dane dotyczą”; dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych;
- przesyłanie drogą elektroniczną zamówionego Newslettera - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia „zgoda osoby, której dane dotyczą”; dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze przetwarzanie jej danych.

III. Zbierane dane osobowe

Dane osobowe są zbierane od Państwa w trakcie zakładania konta uczestnika, tj:
- imię, Nazwisko, REGON, NIP, Nazwa podmiotu, adres e-mail, tel.
- informacje ściśle techniczne tj: adres IP, informacje techniczne na temat przeglądarki internetowej (typ, wersja, system operacyjny), sposób zbierania informacji za pomocą plików cookies. 

IV. Pliki cookies

Na stronie internetowej www.reo.pl używamy plików cookies lub podobne technologie w celu zapewnienia dostępu do Serwisu, dostosowanie zawartości strony internetowej do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z tej strony. 
Możesz samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała Cię o przesyłaniu plików cookies na Twoje urządzenie lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.

Czym są pliki cookies i podobne technologie

Cookies (z ang. cookie – ciastko) to małe pliki, które strona internetowa zapisuje w przeglądarce internetowej na Twoim urządzeniu, w czasie korzystania z serwisu. Pliki cookies mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony www i „historii” jego łączności z daną stroną. Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę.
Podobne technologie to m.in. local storage, session storatege, oraz service workers, które działają w następujący sposób: technologia wykorzystująca wydzieloną część pamięci przeglądarki służącej do przechowywania danych zapisywanych przez serwis. Dla uproszczenia, pliki cookie i podobne technologie, dalej zwane będą łącznie „plikami cookies".

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

- do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Ciebie na formularzach obsługowych,
- w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzin na stronie internetowej, przy czym niemożliwa jest personalna identyfikacja Ciebie jako użytkownika,
- do lepszego dopasowania naszych komunikatów marketingowych do Twoich potrzeb.

Zarządzanie plikami cookies przez Ciebie

Masz możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłania plików cookies z serwisów internetowych do Twojego urządzenia.
Ustawienia domyślne mogą zostać zmienione przez Ciebie na dwa sposoby:
- możesz zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu, co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej,
- możesz w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na Twoje urządzenie.

Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych strony internetowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych dotyczących liczby odwiedzin i nie pozwalają na personalną identyfikację Ciebie jako użytkownika.

Bezpieczeństwo informacji

Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne i żaden sposób nie wpływają na działanie Twojego urządzenia. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Informujemy, że nasza witryna internetowa jest dedykowana tylko dla osób pełnoletnich. Jeśli z posiadanych przez nas informacji będzie wynikać, że z naszego serwisu korzysta osoba niepełnoletnia oraz że przechowujemy dane osobowe takiej osoby, wówczas usuniemy te dane tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

V. Odbiorcy danych osobowych

W celu realizacji Umowy oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania stron,  Administrator danych osobowych korzysta z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych tj: poczta, kurierzy, podmiotów świadczących usługi wymagające dostępu do danych osobowych w tym usługi prawne, finansowe, księgowe i informatyczne oraz podmiotom upoważnionym z mocy prawa.  Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazane dane osobowe, podmioty zewnętrzne  mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora danych osobowych.
Podstawę prawną przetwarzania w odniesieniu do danych przesyłanych w ramach Grupy PGB do wewnętrznych celów administracyjnych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Podmioty z Grupy PGB
Spółki: PGB Dystrybucja, PGB Serwis, PGB Inwestycje, PGB Innowacje, Enerco.

VI. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody jeżeli m.in.: przetwarzanie jest konieczne do wykonania Umowy, czy podjęcia działań przed zawarciem Umowy, wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, albo jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
W przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne aby móc przetwarzać dane osobowe w określonym celu, Administrator prosi o wyrażenie takiej zgody. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie.
W przypadku cofnięcia zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Na zasadach określonych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo żądania od Administratora danych osobowych  dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu.  
W celu realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek do Administratora danych osobowych za pomocą wiadomości e-mail lub listem na adres kontaktowy Administratora danych osobowych podany na wstępie. 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

VII. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych na naszej witrynie internetowej jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia przez Administratora danych osobowych działań w celu realizacji celu dla którego niniejszy serwis został stworzony.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na serwisie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO, jak również nie dochodzi do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4) RODO.

IX. Postanowienia końćowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych i Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zastrzegamy sobie prawo do jej aktualizacji i zmiany. W przypadku istotnej zmiany treści niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo o tym poinformowani.

 

 

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758