Umowa PPA
Power Purchase Agreement

Umowy typu PPA (Power Purchase Agreement) to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala firmom i instytucjom na korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych w sposób ekonomiczny, a przy tym dający wymierny efekt ekologiczny.

Sprawdź symulację
Naglowek

Umowy cPPA

Umowa cPPA dotyczy fizycznych dostaw energii elektrycznej, realizowanych za pośrednictwem krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), do którego przyłączony jest odbiorca i wytwórca. W takiej umowie ustalana jest ilość oraz cena energii, którą odbiorca będzie otrzymywał. Elementem takiej umowy często jest również bilansowanie dostaw i rozliczenia związane z przedmiotowym bilansowaniem.

Umowy vPPA

vPPA to kontrakt finansowy powiązany z fizyczną umową sprzedaży energii elektrycznej, ale nie obejmujący fizycznej dostawy tej energii. Odbiorca ustala w umowie cenę za energię, jednak nie trafia ona do niego bezpośrednio. Odbiorca kupuje energię dostarczaną fizycznie w ramach odrębnej umowy, zaś vPPA zapewnia rozliczenie różnicowe, sprowadzające cenę zakupu energii elektrycznej dostarczanej fizycznie, do poziomu ceny uzgodnionej w ramach vPPA. Bilansowanie fizycznych dostaw jest poza taką umową.

Korzyści zawierania umów PPA

Optymalizacja kosztów i bezpieczeństwo dostaw

Umowy PPA umożliwiają uzyskanie konkurencyjnych stawek za energię odnawialną, co przekłada się na znaczące oszczędności dla Twojej firmy. Dzięki stabilnym i długoterminowym umowom, masz pewność, że Twoje koszty energetyczne są przewidywalne i kontrolowane.

Optymalizacja kosztów i bezpieczeństwo dostaw

Zwiększenie niezależności

Dzięki Umowom PPA, zyskujesz niezależność energetyczną. Możesz skorzystać z energii ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa.

Zwiększenie niezależności

Wizerunek firmy przyjaznej środowisku

Możesz dumnie prezentować swoją firmę jako ekologicznego lidera, co ma coraz większe znaczenie dla klientów i partnerów biznesowych.

Wizerunek firmy przyjaznej środowisku

ESG (Environmental, Social, Governance)

Wsparcie i dokumentowanie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju ESG.

ESG (Environmental, Social, Governance)

Redukcja 
emisji CO2

Inwestując w energię odnawialną poprzez Umowy PPA, przyczyniasz się do redukcji emisji CO2 i wpływasz pozytywnie na środowisko

Redukcja 
emisji CO2

Energia w 100% ze źródeł odnawialnych

Cena indeksowana lub bez indeksacji

Elastyczny okres kontraktu: 10 – 15 lat

Bilansowanie kontraktu

Kontrakt 
w Euro lub PLN

Całościowa obsługa kontraktu

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić

 
Długość umowy
+5 lat
Rodzaj źródła energii
65% 35%
Szacowane roczne
oszczędności
74 000 zł
Czekaj ...

Szybkie odpowiedzi

„Koszt Zbilansowania Kontraktu” – koszty realizacji przyjętej Oferty wynikające z różnicy pomiędzy wytwarzaniem energii elektrycznej w danej Instalacji OZE, a zużyciem energii elektrycznej przez danego Odbiorcę, w danym okresie.

 

Ceny Rynku Bilansującego (RB) można sprawdzić na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych- https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/rynek-energii/ceny-i-ilosc-energii-na-rynku-bilansujacym 
Ceny TGE można sprawdzić na stronie Towarowej Giełdy Energii - https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn 

Rynek Dnia Następnego (w skrócie RDN) jest to jeden z rynków funkcjonujących w ramach Towarowej Giełdy Energii (w skrócie TGE). Głównym produktem, którym handluje się na RDN jest fizyczna dostawa energii elektrycznej w dniu następnym. Handel odbywa się głównie pomiędzy wytwórcami energii elektrycznej oraz spółkami obrotu lub dużymi odbiorcami. 
Na RDN istnieje możliwość handlu nie tylko na rynku w Polsce ale także na rynku międzynarodowym. Fixing I odnosi się do rynku polskiego, a fixing II do rynku międzynarodowego.
Jak sama nazwa wskazuje oferty kupna oraz sprzedaży trafiające na RDN składane są na jeden dzień przed fizyczną dostawą energii elektrycznej. Notowania, czyli ustalanie cen na RDN wg. Fixing’u I następuję pomiędzy godziną 8:00, a 10:30 od poniedziałku do niedzieli, a finalne ceny publikowane są wraz z końcem notowania o godzinie 10:30. Oznacza to, że w poniedziałek o godzinie 10:30 ukazują się ceny obowiązujące we wtorek itd. Cena ustalana jest na podstawie ofert kupna i sprzedaży energii elektrycznej.

Rynek Bilansujący (w skrócie RB) jest rynkiem technicznym, na którym dokonuje się zbilansowania produkcji i zapotrzebowania oraz zapewnia się fizyczną realizację zawartych przez uczestników umów kupna/sprzedaży energii.
Podmiotem, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie RB są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (w skrócie PSE), które pełnią funkcję Operatora Systemu Przesyłowego na terenie Polski.
Cena energii elektrycznej na Rynku Bilansującym jest kształtowana na podstawie ofert producentów energii oraz dużych odbiorców.
Rozróżniamy:
•    cenę rozliczeniową odchylenia sprzedaży CROs – jest to cena energii elektrycznej kupowanej od PSE na RB
•    cenę rozliczeniową odchylenia zakupu CROz – jest to cena energii elektryczna sprzedawanej do PSE na RB

Ukształtowane ceny są cenami godzinowymi, oznacza to, że cena energii elektrycznej kształtuje się osobno w każdej godzinie w ciągu doby. Z łatwością można sprawdzić ceny na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych- https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/rynek-energii/ceny-i-ilosc-energii-na-rynku-bilansujacym 
Ceny energii elektrycznej są ustalane w oparciu o CROs - cenę rozliczeniową odchylenia sprzedaży, obowiązująca na Rynku Bilansującym (RB) w godzinie h [zł/MWh], rozliczaną wg faktycznego zużycia godzinowego powiększoną o opłatę stałą, która uwzględnia koszt zakupu i umorzenia Świadectw Pochodzenia, podatek akcyzowy oraz marżę. 

Nie, cena zmienna oznacza, że do rozliczenia kontraktu będzie wykorzystana:

-cena godzinowa (CROsh), obowiązującą na Rynku Bilansującym (RB) [zł/MWh], powiększona o ustaloną marżę, uwzględniającą koszty bilansowania, kosztu zakupu i umorzenia Świadectw Pochodzenia oraz podatek akcyzowy.

lub

-cena godzinową TGE, wg fixing’u I na Rynku Dnia Następnego [zł/MWh], powiększona o ustaloną marżę, uwzględniającą koszty bilansowania, kosztu zakupu i umorzenia Świadectw Pochodzenia oraz podatek akcyzowy.

Rozliczenie na podstawie ww. cen będzie realizowane wg faktycznego godzinowego zużycia (poboru) energii elektrycznej przez odbiorcę.

Opłata kogeneracyjna jest to część opłaty dystrybucyjnej i niezwiązana jest ona z zakupem energii elektrycznej. Środki te są przeznaczane na wsparcie wysokosprawnej kogeneracji.

Opłata mocowa jest to część opłaty dystrybucyjnej i niezwiązana jest ona z zakupem energii elektrycznej. Środki te są przeznaczane na utrzymanie i rozwój mocy wytwórczych w sieci energetycznej. O wysokości opłaty mocowej decyduje Urząd Regulacji Energetyki. Do 30 września każdego roku ogłaszane zostają stawki na kolejny rok kalendarzowy.

Na platformie Reo.pl sprzedajemy tylko zieloną energię, która pochodzi od wytwórców, którzy posiadają własne instalacje OZE.

Energia elektryczna jest sprzedawana za pośrednictwem Reo.pl z gwarancjami pochodzenia OZE. To dokument, który potwierdza, że energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii.

Reo posiada również własny znak jakości i 100% gwarancji pochodzenia energii OZE, który udostępnia swoim klientom.

Awarię sieci należy zgłosić pod numerem alarmowym 991. Bezpłatny numer telefonu Pogotowia Energetycznego do zgłaszania awarii zasilania działa całą dobę, 365 dni w roku, dla wszystkich mieszkańców Polski – bez względu na teren działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Za niedostarczenie energii nigdy nie odpowiada sprzedawca, a dystrybutor.

Sprzedawca rezerwowy jest to sprzedawca, który posiada umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego przyłączony jest odbiorca i posiada on opublikowany cennik sprzedaży rezerwowej. Jeżeli stracisz swojego sprzedawcę automatycznie sprzedaż energii odbywać się będzie za pośrednictwem sprzedawcy rezerwowego. Należy jednak pamiętać o wysokich cenach energii elektrycznej w ramach sprzedaży rezerwowej, nie jest bowiem nigdzie uregulowana ich wysokość. Stąd też ceny energii przy sprzedaży rezerwowej są kilkukrotnie wyższe, niż przy zwykłej sprzedaży energii. Ceny energii przy sprzedaży rezerwowej są publikowane przez sprzedawców rezerwowych na ich stronach internetowych. 

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758