Gwarancja pochodzenia a świadectwo pochodzenia energii elektrycznej z OZE

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej z OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) to dokument potwierdzający, że określona ilość energii elektrycznej została wytworzona z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jest to sposób śledzenia, certyfikowania i handlu energią elektryczną pochodzącą z OZE.

Gwarancje pochodzenia energii z OZE mają na celu promowanie produkcji i konsumpcji energii ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatru, energia słoneczna, energia wodna, energia geotermalna, energia biomasy itp. Dzięki nim konsumenci mogą świadomie wybierać energię elektryczną, która pochodzi z ekologicznych i zrównoważonych źródeł.

Proces gwarantowania pochodzenia energii z OZE obejmuje monitorowanie i rejestrowanie produkcji energii elektrycznej z OZE przez upoważnione podmioty.

 

Gwarancja a świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z OZE 

 

Posiadanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej przez firmę ma istotne znaczenie dla wizerunku. Zużywanie zielonej energii niesie wartości dodane w komunikacji i budowaniu wizerunku nowoczesnej i społecznie odpowiedzialnej firmy. Jest to również atut przy współpracy z międzynarodowymi korporacjami, które coraz bardziej zwracają uwagę na aspekty ESG.

 

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej z OZE 

Gwarancje pochodzenia są poświadczeniem dla odbiorcy, że określona ilość energii elektrycznej wprowadzona do sieci przez wytwórcę pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Sprzedawcy energii, poprzez umorzenie gwarancji pochodzenia w Rejestrze oraz złożenie wniosku do Towarowej Giełdy Energii, mogą przypisać firmie określoną ilość energii z OZE, o której mowa w gwarancji pochodzenia.

 

Świadectwo pochodzenia energii elektrycznej z OZE

 

Świadectwo pochodzenia energii elektrycznej przy korzystaniu z odnawialnych źródeł energii, wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, to dokument potwierdzający, że określona ilość energii elektrycznej została wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii. Świadectwa te zostały wprowadzone wiele lat temu jako system wsparcia dla wytwórców energii z OZE w celu zwiększenia rentowności ich inwestycji w czasach, gdy ceny energii elektrycznej były znacznie niższe. Aby otrzymać takie świadectwo pochodzenia, jako wytwórca energii należy złożyć odpowiedni wniosek.

 

Świadectwo pochodzenia – zielony certyfikat 

 

Świadectwo pochodzenia z OZE, nazywane także zielonym certyfikatem, wiąże się z posiadaniem praw majątkowych. Te prawa są zbywalne i stanowią towar giełdowy (PMOZE_A). Dotyczą one wytwórców, którzy posiadają instalację OZE, która wyprodukowała energię. Mechanizm wsparcia jakim są Świadectwa Pochodzenia został wprowadzony, aby wspomóc rozwój odnawialnych Źródeł Energii. W takim przypadku świadectwo pochodzenia jest wydawane na okres 15 lat (do końca 2035 roku). Dla wytwórców, którzy uruchomili instalacje OZE po 1 lipca 2016 roku, nie stosuje się świadectw pochodzenia z OZE, ponieważ zostały one zastąpione wprowadzeniem systemu aukcyjnego.

Przedsiębiorstwa energetyczne i duzi odbiorcy przemysłowi mają obowiązek nabycia świadectw pochodzenia i przedstawienia ich do umorzenia Prezesowi URE zgodnie z ustawą. Jeżeli nie spełnią tego obowiązku i nie przekażą ich do URE w celu umorzenia, będą musiały uiścić określoną opłatę zastępczą, której wysokość przewyższa koszt nabycia odpowiedniego świadectwa pochodzenia.

Istnieją jeszcze białe i błękitne świadectwa pochodzenia. Co roku określana jest procentowa wartość obowiązku umorzenia każdego rodzaju świadectw. Koszt ten jest przenoszony bezpośrednio w każdej jednostce energii sprzedawanej do odbiorcy końcowego i wpływa na ostateczną cenę zakupu energii elektrycznej.


Kto może otrzymać gwarancję pochodzenia? 

 

Gwarancję pochodzenia energii z OZE może otrzymać wytwórca energii elektrycznej, który produkuje energię z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że osoba, firma lub instytucja posiadająca instalację wytwórczą opartą na odnawialnych źródłach energii, takich jak elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne, elektrownie wodne, elektrownie geotermalne, elektrownie biomasy itp., mogą ubiegać się o gwarancje pochodzenia.

 

Proces otrzymania gwarancji pochodzenia 

 

Proces otrzymania gwarancji pochodzenia zazwyczaj wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do właściwego organu lub agencji rządowej odpowiedzialnej za certyfikację energii odnawialnej. Organ ten monitoruje produkcję energii z odnawialnych źródeł i wydaje gwarancje pochodzenia na podstawie udokumentowanych informacji dotyczących wytworzonej energii elektrycznej.