Regulamin Platformy Reo

DEFINICJE

Dzień Roboczy

Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015. 90).

Gwarancje Pochodzenia

Gwarancje pochodzenia z odnawialnych źródeł energii dotyczące energii elektrycznej wytwarzanej w instalacji odnawialnego źródła energii, która spełnia warunki definicji zawartej w art. 2 i 19 dyrektywy (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 328 21.12.2018, s. 82-209), wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
i poświadczające odbiorcy końcowemu wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych oraz,
że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.

KC

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

Konto

Konto Uczestnika na Platformie REO, na którym gromadzone
są dane podane przez Uczestnika oraz wszelkie informacje
i zestawienia o wystawionych Ofertach i dokonanych Rezerwacjach.

Platforma REO

Serwis internetowy lub aplikacja mobilna, stanowiąca platformę sprzedażową, na której udostępnione są narzędzia
za pośrednictwem których możliwe jest wystawianie Ofert kupna
i sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej „Towarem”,
przez Uczestników oraz Rezerwacja tych Ofert przez innych Uczestników w celu zawarcia Umów Sprzedaży.

Oferta

Oferta w rozumieniu KC, obejmująca dane i informacje przekazane drugiej Stronie, zawierające istotne postanowienia każdorazowej Umowy Sprzedaży, które mają na celu zawarcie Umowy Sprzedaży na określonych w Ofercie warunkach. Oferta nie może zostać cofnięta ani zmodyfikowana przez Użytkownika z chwilą jej Rezerwacji.

OZE

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.).

PE

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

PPE

Punkt Poboru Energii – punkt w sieci elektroenergetycznej, gdzie mierzona jest przez urządzenia umożliwiające rejestrację danych pomiarowych energia elektryczna pobierana lub wprowadzana
do tej sieci.

RB

Rynek Bilansujący, o którym mowa w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej sporządzonej przez spółkę PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

Reo.pl

Podmiot zarządzający Platformą REO, Strona Umów kupna
i sprzedaży Towarów – spółka Reo.pl Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000953880, posiadająca numer REGON 521277758, NIP 5213956475.

Regulamin

Niniejszy Regulamin Platformy REO.

Rezerwacja

Status Oferty oznaczonej przez Uczestnika zainteresowanego kupnem lub sprzedażą Towaru na warunkach określonych
w Ofercie przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Rezerwacja może trwać maksymalnie [2] dni robocze od momentu oznaczenia Rezerwacji Oferty przez Uczestnika na Platformie REO,
a zawarciem Umowy Sprzedaży.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Siła Wyższa

Nagłe zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne
od woli stron, uniemożliwiające korzystanie z Platformy REO,
w szczególności dokonanie Rezerwacji lub utworzenie Oferty,
w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, którego skutkom nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami Siły Wyższej
są w szczególności:

 1. klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź, susza, trzęsienia
  i osunięcia ziemi, huragan, szadź,
 2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp.,
 3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terroryzmu,
 4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje

Strony

Reo.pl, Uczestnicy oraz inne podmioty korzystające
lub obsługujące Platformę REO.

Towar

„Zielona energia”, tj. energia elektryczna w rozumieniu PE, wytwarzana wyłącznie z instalacji odnawialnych źródeł energii
w rozumieniu OZE wraz z przynależnymi jej gwarancjami pochodzenia.

Uczestnik

Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 431 KC, posiadający prawo do dysponowania aktywnym PPE, zarejestrowany na Platformie REO i uprawniony do zawierania Umów Sprzedaży lub inna uprawniona osoba prawna w rozumieniu KC, która nie będzie traktowana jako konsument, w rozumieniu art. 22¹ KC w zw. z art. 385⁵ KC.

Umowa Sprzedaży

Umowa sprzedaży zawarta na odległość, w formie elektronicznej lub dokumentowej w rozumieniu KC, za pośrednictwem Platformy REO, pomiędzy Reo.pl i Uczestnikiem, której przedmiotem jest kupno lub sprzedaż Towaru, na warunkach określonych w Ofercie oraz zgodnie z Regulaminem.

 

 

 

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady działania oraz warunki korzystania przez Uczestników z Platformy REO za pośrednictwem serwisu internetowego działającego na komputerach stacjonarnych lub urządzeniach mobilnych,
  a także rolę i zakres działania Reo.pl jako podmiotu zarządzającego Platformą REO oraz jako Strony Umów Sprzedaży.
 2. Kontakt z Reo.pl możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres
  e-mail: sprzedaz@reo.pl oraz formularza kontaktowego dostępnego
  na Platformie REO. Platforma REO jest dostępna pod adresem internetowym www.reo.pl.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania z Platformy REO jest posiadanie przez Uczestnika:
 1. urządzenia technicznego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer lub urządzenia mobilnego,
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączonej obsługi plików cookies.

II. ZAKRES DZIAŁANIA PLATFORMY REO

 1. Reo.pl jest przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym obrót Towarem, na podstawie koncesji na obrót energią elektryczną.
 2. Reo.pl udostępnia Platformę REO w celu umożliwienia uprawnionym Uczestnikom wystawiania Ofert kupna i sprzedaży Towarów oraz Rezerwacji Ofert wystawionych przez innych Uczestników w celu zawarcia Umów Sprzedaży, przy czym Stronami Transakcji są zawsze Reo.pl i Uczestnik.
 3. Reo.pl oświadcza, że jest należycie uprawniony do korzystania z Platformy REO, a także że ma prawo do rozporządzania i dysponowania Platformą REO
  w zakresie określonym w Regulaminie, w tym udostępniania Platformy REO
  do korzystania przez Uczestników. Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane jako przeniesienie autorskich praw majątkowych
  do Platformy REO na Uczestnika czy inną osobę trzecią.
 4. Uczestnik zobowiązuje się, że pod żadnym pozorem nie może:
 1. trwale lub czasowo zwielokrotniać Platformy REO w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności nie ma prawa do zapisu, odtwarzania, uruchamiania i transmitowania,
 2. tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub wprowadzać jakichkolwiek innych zmian w Platformie REO,
 3. odtwarzać kod źródłowy, w tym przez programowanie zwrotne bądź działania zwrotne;,
 4. rozpowszechniać, w tym publikować, użyczać, oddawać w leasing, wynajmować, udzielać licencji lub sublicencji, a także sprzedawać Platformę REO lub jej kopię,
 5. tworzyć oprogramowanie stanowiące utwór zależny do Platformy REO,
 6. cedować, delegować, zastawiać ani w inny sposób przenosić swoich praw
  lub obowiązków wynikających z korzystania z Platformy REO na rzecz innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Reo.pl,
 7. zmieniać, usuwać czy zamazywać znaki handlowe, znaki prawa autorskiego oraz inne oznaczenia własności, umieszczone w Platformie REO lub innych przekazywanych dokumentach przez Reo.pl.
 1. W ramach udostępnienia Platformy REO, Reo.pl zobowiązuje się do:
 1. umożliwienia Uczestnikowi założenia Konta i pełnego korzystania
  z Platformy REO w ramach istniejących funkcjonalności,
 2. utrzymania dostępu do Platformy REO w stopniu umożliwiającym korzystanie z istniejących funkcjonalności Platformy REO, w tym
  w szczególności wystawiania i Rezerwacji Ofert oraz zawierania Umów Sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień z działu V pkt. 1,
 3. prowadzenia działań marketingowych dla Platformy REO, mających
  na celu promocję rozwiązań oferowanych przez Platformę REO
  oraz pozyskiwanie nowych uczestników.
 1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane
  na Platformie REO oraz udostępniane pozostałym Uczestnikom i Reo.pl
  za pośrednictwem Platformy REO, w tym w szczególności za dane dotyczące Towarów oraz warunków wystawianych Ofert oraz zawieranych Umów Sprzedaży.
 2. W związku z możliwością prowadzenia działań marketingowych przez Reo.pl,
  o których mowa w ust. 5 pkt. c powyżej, Uczestnik udziela Reo.pl prawa
  do korzystania z materiałów i danych, w tym logo Uczestnika, które Uczestnik umieszcza w swojej Ofercie, w celu wykonywania i rozpowszechniania materiałów promujących Platformę REO w wybranej przez siebie formie,
  z dbałością o dobre imię Uczestnika. W razie konieczności, Reo.pl będzie uprawniony do przekazania powyższych materiałów czy danych podmiotom trzecim, które będą realizowały prace związane z wykonaniem i/lub rozpowszechnianiem materiałów promujących Platformę REO. W przypadku utraty przez Uczestnika prawa do korzystania z powyższych materiałów
  czy danych, Uczestnik będzie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Reo.pl o tym fakcie.
 3. Reo.pl, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Platformy REO.pl, w tym
  w szczególności przerwy w funkcjonowaniu Platformy REO spowodowane: Siłą Wyższą, zawieszeniem działania Towarowej Giełdy Energii, zawieszeniem działania Rynku Bilansującego, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy REO z infrastrukturą techniczną Uczestnika,
  a także nieprawidłowym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika.

 

 

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY REO

 1. Korzystanie z Platformy REO przez Uczestnika posiadającego prawo
  do dysponowania aktywnym PPE możliwe jest wyłącznie po prawidłowym zarejestrowaniu danego Uczestnika na dedykowanej stronie internetowej www.reo.pl lub za pośrednictwem aplikacji Platformy REO oraz założeniu Konta Uczestnika, a także zaakceptowaniu warunków korzystania z Platformy REO określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności, a także zasad kontaktowania się z Uczestnikami przez Reo.pl.
 2. Podczas zakładania Konta, Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych danych oraz ich uaktualniania w przypadku powstania zmiany. Dane Uczestnika powinny być tożsame z tymi wskazanymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze przedsiębiorców lub dokumentach osobowych. W przeciwnym razie Uczestnik będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.
 3. Założenie Konta jest równoważne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Uczestnika.
 4. Reo.pl będzie uprawniona do wypowiedzenia Uczestnikowi możliwości korzystania z Platformy REO w trybie natychmiastowym w przypadku:
 1. utraty prawa do dysponowania PPE,
 2. istotnego naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu
  lub Polityki prywatności,
 3. korzystania z Platformy REO w sposób niezgodny z prawem,
 4. korzystania z Platformy REO w sposób godzący w renomę lub dobre imię Reo.pl lub Platformy REO, a także w sposób mogący prowadzić
  do naruszenia prawa przez Reo.pl,
 5. opóźnienia w realizacji płatności na rzecz Reo.pl przez Uczestnika z tytułu zawartych Umów Sprzedaży, wynoszącego co najmniej [7] dni.
 1. Uczestnik zobowiązuje się:
 1. w razie wątpliwości powziętych przez Reo.pl, umożliwić Reo.pl weryfikację treści umieszczanych za pośrednictwem Platformy REO pod względem
  ich autentyczności oraz zgodności z Regulaminem,
 2. w razie wątpliwości powziętych przez Reo.pl, umożliwić Reo.pl weryfikację sposobu korzystania z Platformy REO, w tym zgodności z Regulaminem
  oraz w poszanowaniu praw autorskich oraz praw własności Reo.pl,
 3. korzystać z Platformy REO tylko zgodnie z jej przeznaczeniem
  oraz warunkami określonymi w Regulaminie oraz dodatkowych dokumentach i oświadczeniach udostępnianych przez Reo.pl w ramach korzystania z Platformy REO oraz zawieranych Umów Sprzedaży,
 4. nie oferować Towarów, do których Uczestnik nie jest uprawniony,
 5. nie podawać danych umożliwiających osobom trzecim dostęp
  do Platformy REO, z wyłączeniem osób upoważnionych przez Uczestnika, którzy są pracownikami lub współpracownikami Uczestnika, z czego Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za działania lub zaniechania tych osób,
 6. niezwłocznie informować Reo.pl o każdym bezprawnym wykorzystaniu Konta Uczestnika przez nieupoważnioną osobę trzecią,
 7. nie podawać danych lub informacji, które mają na celu zachęcić Uczestników do zakupu lub sprzedaży Towaru poza Platformą REO,
 8. wskazywać rzetelne dane o całkowitym planowanym zużyciu lub produkcji energii elektrycznej we wskazanym okresie rozliczeniowym.
 1. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji Uczestnika Platformy REO przez Reo.pl lub na skutek dokonania uzasadnionego zgłoszenia przez osobę trzecią
  lub uprawniony organ przypadku naruszenia prawa przez Uczestnika przy użyciu Platformy REO, w szczególności w razie dokonania naruszenia postanowień Regulaminu, Reo.pl będzie uprawniona do zablokowania Konta Uczestnika w trybie natychmiastowym oraz wyłączenia możliwości korzystania z Platformy REO.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 powyżej, Reo.pl będzie ponadto uprawniona do wezwania Uczestnika do natychmiastowego zaprzestania naruszeń oraz dochodzenia naprawienia powstałej w ten sposób szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w KC.
 3. Uczestnik każdorazowo będzie uprawniony do złożenia wyjaśnień
  co do stawianych mu zarzutów, a w przypadku zaprzestania naruszeń
  przez Uczestnika lub wykazaniu braku dokonania naruszeń przez Uczestnika, Reo.pl będzie mogła zdecydować o przywróceniu uprawnień Uczestnika wynikających z założenia Konta i możliwości dalszego korzystania z Platformy REO przez Uczestnika.

IV. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Poprawne założenie Konta przez Uczestnika umożliwia pełny dostęp
  oraz korzystanie z Platformy REO zgodnie z jej funkcjonalnościami,
  na warunkach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności zawierania Umów Sprzedaży.
 2. Uczestnik, po zalogowaniu, umieszcza na Platformie REO swoje Oferty poprzez przycisk „+Dodaj swoją ofertę”.
 3. W przypadku Uczestnika, który złożył/przyjął ważną Ofertę Strony zakładają,
  że po zawarciu pierwszej Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Platformy REO, Reo.pl będzie podmiotem odpowiedzialnym za całkowitą sprzedaż/zakup Towaru tego Uczestnika wytworzonego/odebranego w ramach danego PPE. Warunki powyższej współpracy zostaną szczegółowo określone w Umowie Sprzedaży.
 4. Oferta kupna Towaru składa się z:
 1. określenia ceny jednostkowej za Towar,
 2. określenia wolumenu Towaru w odpowiedniej jednostce miary,
 3. określenia okresu, w którym dostarczony ma być Towar.
 1. Oferta sprzedaży Towaru składa się z:
 1. określenia ceny jednostkowej za Towar,
 2. określenia wolumenu Towaru w odpowiedniej jednostce miary,
 3. określenia okresu, w którym dostarczony ma być Towar.
 1. Uczestnik zainteresowany daną Ofertą drugiego Uczestnika oraz zawarciem
  z Reo.pl Umowy Sprzedaży na warunkach i w zakresie określonym w danej Ofercie, oznacza tę Ofertę jako zarezerwowaną, tj. dokonuje jej Rezerwacji,
  po zalogowaniu, poprzez naciśnięcie przycisku „Zarezerwuj”. Rezerwacja Oferty trwa maksymalnie [2] dni robocze od momentu zarezerwowania Oferty. Uczestnik będzie uprawniony do rezygnacji z Rezerwacji w ciągu [24] godzin
  od momentu dokonania Rezerwacji bez ponoszenia negatywnych konsekwencji z tego tytułu, a po upływie wskazanego terminu Uczestnik będzie zobowiązany do zawarcia Umowy Sprzedaży, o ile proces weryfikacji, o którym mowa poniżej zakończy się pozytywnie.
 2. Po dokonaniu Rezerwacji Oferty, Reo.pl dokonuje weryfikacji Uczestników, którzy mają być Stronami zawieranych Umów Sprzedaży. Weryfikacja Uczestników polega w szczególności na sprawdzeniu danych identyfikacyjnych Uczestnika. Po przejściu pozytywnie procesu weryfikacji, Uczestnicy będą zobowiązani do zawarcia Umów Sprzedaży.
 3. Do momentu Rezerwacji Oferty, Uczestnik jest uprawniony do wprowadzania zmian do Oferty lub wycofywania danej Oferty, po zalogowaniu poprzez Panel „Moje Konto”. Oferta wycofana może być ponownie umieszczona na Platformie REO przez Uczestnika.
 4. Oferta jest usuwana przez Reo.pl z Platformy REO z początkiem pierwszego dnia okresu, w którym dostarczony ma być Towar objęty taką Ofertą, o ile do tego momentu Oferta nie została zarezerwowana przez innego Uczestnika.
 5. Umowy Sprzedaży są zawierane przez Reo.pl z każdorazowym Uczestnikiem zainteresowanym zakupem/sprzedażą Towaru za pośrednictwem Platformy REO, zgodnie z Ofertą złożoną przez jednego z Uczestników oraz wybraną
  przez drugiego Uczestnika Platformy REO.
 6. Każdorazowa Umowa Sprzedaży zawierana jest pomiędzy Uczestnikiem
  a Reo.pl na uprzednio wybranych i zaakceptowanych warunkach
  przez Uczestnika, będącego odpowiednio wytwórcą lub odbiorcą Towaru.
 7. Reo.pl odpowiada za bilansowanie handlowe oraz rozliczanie zawartych Umów Sprzedaży.
 8. Umowy Sprzedaży są zawierane w formie elektronicznej wraz ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami i oświadczeniami niezbędnymi do zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Strony zastrzegają także możliwość zawierania Umowy Sprzedaży
  w formie dokumentowej.
 9. Zawarcie Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej następuje poprzez opatrzenie Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdą
  ze Stron, natomiast zawarcie Umowy Sprzedaży w formie dokumentowej następuje zdalnie, przy wykorzystaniu przez Strony innych narzędzi elektronicznych niż kwalifikowany podpis elektroniczny.
 10. W zależności od rodzaju podmiotu jakim jest Uczestnik oraz rodzaju zawartej Umowy Sprzedaży wraz z Umową Sprzedaży, Uczestnik może zostać zobowiązany do przedstawienia stosownego pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży, umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z odpowiednim wnioskiem Uczestnika o zawarcie Umowy Sprzedaży.
 11. Za pośrednictwem Platformy REO lub korespondencji mailowej, Reo.pl potwierdza prawidłowe zawarcie Umowy Sprzedaży oraz kompletność przesłanych danych i dokumentów.
 12. W przypadku stwierdzenia braków w podpisanych dokumentach
  lub złożonych oświadczeniach, Reo.pl wzywa Uczestnika do niezwłocznego uzupełnienia braków, ale w terminie nie dłuższym niż 3 Dni Robocze,
  z zastrzeżeniem możliwości anulowania Umowy Sprzedaży dotkniętej brakami,
  po bezskutecznym upływie powyższego terminu i nieuzupełnieniu braków.
 13. Odmowa zawarcia Umowy Sprzedaży po dokonaniu Rezerwacji lub nieuzupełnienie braków zgodnie z ust. 17 wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł.
 14. Rozpoczęcie realizacji Umowy Sprzedaży następuje niezwłocznie
  po skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy na warunkach określonych w tej Umowie oraz (jeśli jest to wymagane) zawarciu umowy dystrybucyjnej.
 15. W czasie korzystania przez Uczestnika z Platformy REO, Uczestnik może zawierać wiele Umów Sprzedaży w tym samym czasie lub następujących
  po sobie.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Reo.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. ograniczenia lub całkowity brak możliwość korzystania ze strony internetowej Reo.pl czy aplikacji Platformy REO przez Uczestnika, z powodu problemów bądź ograniczeń technicznych występujących w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym i/lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Uczestnik,
 2. niedostępność, utratę lub ujawnienie danych lub informacji udostępnionych przez Uczestnika spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami, nieleżącymi po stronie Reo.pl, w tym złamanie przez osoby trzecie zabezpieczeń,
 3. niedostępność utratę lub ujawnienie danych udostępnionych
  przez Uczestnika na Stronie internetowej Reo.pl lub Platformy REO
  z powodu Siły Wyższej,
 4. autentyczność, rzetelność i poprawność informacji i danych udostępnianych przez Uczestnika na Platformie REO, w tym
  w szczególności proponowanych wolumenów kupowanych
  lub sprzedawanych Towarów,
 5. szkody spowodowane przez działanie lub zaniechanie Uczestnika lub osób trzecich.
 1. Reo.pl ponosi odpowiedzialność za własne działania i zaniechania lub działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi, jak również osób, którym te czynności powierza do wykonywania. Odpowiedzialność
  za ewentualne szkody ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej szkody
  z wyłączeniem utraconych korzyści, z czego odpowiedzialność Reo.pl wobec Uczestnika z tytułu korzystania przez Uczestnika z Platformy REO jest ograniczona do wartości wynagrodzenia jakie Reo.pl otrzymała od danego Uczestnika w ramach zawarcia każdorazowej Umowy Sprzedaży zawartej
  za pośrednictwem Platformy REO od dnia zawarcia tej Umowy do dnia zdarzenia powodującego szkodę.
 2. Reo.pl w zakresie standardów jakościowych obsługi Uczestników
  oraz funkcjonalności Platformy REO jest zobowiązana do:
 1. przyjmowania zgłoszeń i reklamacji od Uczestników,
 2. nieodpłatnego udzielania Uczestnikom informacji w sprawie zasad rozliczeń,
 3. rozpatrywania wniosków lub reklamacji Uczestników w sprawie funkcjonalności Platformy REO, realizacji Umów Sprzedaży oraz rozliczeń
  i udzielenia odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosków lub zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem Platformy REO
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: sprzedaz@reo.pl.
 1. Wszelkie wnioski i reklamacje powinny być składane przez Uczestników
  za pomocą dedykowanej funkcji na Platformie REO, ewentualnie w formie wiadomości elektronicznej na adres: sprzedaz@reo.pl.
 2. Reo.pl niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje wnioski i reklamacje oraz udziela odpowiedzi na adres e-mail Uczestnika.
 3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Uczestników, Uczestnikowi przysługuje prawo do bonifikaty w wysokości i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  w szczególności w rozporządzeniach lub w Umowie Sprzedaży zawartej
  z Uczestnikiem.
 4. W przypadku gdy złożenie wniosku lub reklamacji za pośrednictwem Platformy REO nie jest możliwe, wniosek lub reklamacja powinny być przez Uczestnika złożone niezwłocznie, w formie elektronicznej lub dokumentowej,
  za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: sprzedaz@reo.pl
  lub formularza kontaktowego dostępnego na Platformie REO.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie opłaty związane z obsługą i realizacją zawartych Umów Sprzedaży oraz korzystaniem z Platformy REO przez Uczestnika i należne Reo.pl, zawarte są w tabeli marż, która stanowi integralną część Umowy Sprzedaży i będą rozliczane przez Strony w ramach każdorazowo zawieranych Umów Sprzedaży.
 2. Wszelkie postanowienia w zakresie RODO, a także zachowania poufności przekazywanych danych i informacji są zawarte w Polityce Prywatności umieszczonej na www.reo.pl.
 3. Reo.pl ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia korzystania
  z Platformy REO na serwisie internetowym jak i aplikacji mobilnej w przypadku powstania awarii, prowadzenia przeglądów czy modernizacji. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Platformy REO, Reo.pl opublikuje stosowny komunikat na serwisie internetowym lub aplikacji lub zostaną wysłane stosowne powiadomienia do Uczestników.
 4. Informacje, znaki towarowe oraz inne dane umieszczane na Platformie REO
  są własnością Reo.pl lub ich właścicieli, którzy są Uczestnikami i są umieszczane za ich zgodą i zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania
  lub wykorzystywania do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez zgody właścicieli.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na www.reo.pl.
 6. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie
  na nośniku lub pobranie w każdej chwili z serwisu internetowego Reo.pl
  na www.reo.pl.
 7. Regulamin może ulec zmianie poprzez jednostronne wprowadzenie zmian przez Reo.pl. O treści zmian Regulaminu Reo.pl poinformuje poprzez umieszczenie na serwisie internetowym www.reo.pl wiadomości o zmianie Regulaminu na okres co najmniej 14 (czternastu) dni kalendarzowych przed wejściem w życie danych zmian.
 8. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 poz. 344).
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy KC, Ustawy OZE, Ustawy PE oraz inne właściwe przepisy prawa.
 10. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Reo.pl.

 

 

MARŻE DLA ODBIORCÓW I WYTWÓRCÓW ENERGII 

Tabela Marż dla Odbiorców energii elektrycznej

Wolumen

[MWh/m-c]

Marża Reo.pl

[%]

od 0 do 4

9,99%

>4 do 8

9,5%

>8 do 25

9,0%

>25 do 42

8,5%

>42 do 63

8,0%

>63 do 125

7,5%

>125 do 250

7,0%

>250 do 417

6,6%

>417 do 833

6,3%

>833

5,99%

     
     
     

Tabela Marż dla Wytwórców energii elektrycznej

Bez względu na Wolumen

Marża Reo.pl

[%]

5,99%

 

 

 

 

 

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758