ESG – zielona energia dla biznesu

Filozofia zrównoważonego rozwoju stała się czymś więcej niż tylko ogólnym założeniem dla krajów Unii Europejskiej. Zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz aspekty społeczne i zarządcze biznesu wyznaczają kierunek rozwoju nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Reo.pl jest odpowiedzialnym partnerem, wspierającym działania firm na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jeśli planujesz podejmować działania w obszarze ESG, możemy Ci pomóc!

Czym jest ESG i kogo dotyczy?

Pod skrótem ESG kryje się określenie Environmental, Social and Corporate Governance, które razem składają się na zrównoważony rozwój. Dbanie o strategię biznesową to nie tylko maksymalne zwiększenie przychodów. Na zrównoważony rozwój składa się złożony ekosystem prawny:


  • Taksonomia Unii Europejskiej
  • Dyrektywa CSRD
  • Dyrektywa CS3D
Nagłówek

Ramy regulacyjne ESG wpływają na wiele obszarów przedsiębiorstw. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju nie tylko pozwalają zrealizować compliance, ale budują wizerunek firmy jako świadomego uczestnika rynku, który dba o otaczający go świat i rozwija się w sposób stabilny, nie kierując się wyłącznie chęcią zysku.

Pamiętaj, podejmując działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zyskujesz podwójnie!

Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju nie dotyczy wyłącznie największych korporacji. Unijny ustawodawca stopniowo nakłada obowiązek raportowania na kolejnych przedsiębiorców.

esg
  • Od 2025 roku podmioty składające raporty na podstawie NFRD (jednostki zainteresowania publicznego) będą zobowiązane do raportowania ESG za 2024 r.
  • Od 2026 roku duzi przedsiębiorcy, spełniający przynajmniej 2 z 3 kryteriów (wolumen zatrudnienia powyżej 250 pracowników, suma aktywów przekraczająca 25 milionów euro, przychody netto więcej niż 50 milionów euro) złożą pierwsze raporty za 2025 r.;
  • Od 2027 roku obowiązkiem raportowania niefinansowego zostaną objęte małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie.

A Ty zacząłeś już stosować nowe raportowanie?

Nasi specjaliści mogą Ci w tym pomóc. Wspieramy realizację „zielonych założeń” oferując 100% zieloną energię dla Twojego biznesu.

Naglowek

Zasady taksonomii UE

Jednym z elementów ESG jest tzw. taksonomia. Komisja Europejska w ten sposób precyzyjnie określiła kryteria, jakie musi spełniać firma, aby jej działalność była uznana za zrównoważoną środowiskowo. Przedsiębiorstwo:

  • musi wnosić istotny wkład w realizację przynajmniej jednego z sześciu celów środowiskowych;
  • nie może wyrządzać szkód dla żadnego z celów środowiskowych;
  • prowadzi działalność zgodną z minimalnymi gwarancjami;
  • spełnia techniczne kryteria kwalifikacji.

Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive

Podejmując działania w zakresie ESG przedsiębiorca w swojej działalności powinien dbać o środowisko 
i społeczeństwo oraz wewnętrzny ład korporacyjny. Te trzy filary stanowią podwaliny filozofii społecznej odpowiedzialności (ang. Corporate Social Responsibility). Jej ogólne ramy zostały wskazane w dyrektywie CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive)


Proces wdrażania strategii ESG, będącej niejako następcą CSR, powinien uwzględniać cały szereg kryteriów, które Twoja firma powinna stosować. Zwróć uwagę na następujące obszary:

Nagłówek
esg
Środowisko (ang. Environment)

m.in. zarządzanie zasobami naturalnymi, wykorzystanie zasobów wody, efektywność energetyczna, emisja gazów cieplarnianych, negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko;

Społeczeństwo (ang. Social)

m.in. godziwe warunki pracy, równe traktowanie, respektowanie praw człowieka i praw pracowniczych, łańcuchy dostaw;

Ład korporacyjny (ang. Corporate Governance)

m.in. struktura zarządzania i finansowania, zarządzanie ryzykiem, stosunek do akcjonariuszy, standardy księgowości, niezależność organów w spółce, sukcesja.

Naglowek

Jaki jest cel ESG?

ESG pozwala na stworzenie mechanizmów umożliwiających pomiar poszczególnych elementów składających się na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorcy. Można porównać je do filozofii rozwoju przedsiębiorstwa. Tworząc ramy ESG dąży się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania firm w Unii Europejskiej na środowisko naturalne. W ten sposób powstają zdrowe warunki, w jakich biznes może prosperować bez ograniczania tych możliwości kolejnym pokoleniom.

Co zawiera strategia ESG?

Strategia rozwoju firmy w oparciu o trzy wspomniane filary to indywidualny dobór działań, mających na celu ograniczenie ryzyk biznesowych, ale w bardzo szerokim ujęciu:

Środowiskowych

Społecznych

Związanych z zarządzaniem

Wprowadzenie compliance środowiskowego pozwala ograniczyć nieprzewidziane zdarzenia, które mogą wpłynąć na wskazane wyżej obszary. W Reo.pl zajmujemy się budowaniem filaru środowiskowego. Dzięki naszej ofercie zielonej energii, pomożemy Ci spełnić wymagania ESG dotyczące aspektu środowiskowego, który w kontekście biznesowym zwiększa możliwości finansowe Twojego przedsiębiorstwa.

Działania przedsiębiorstwa
w zakresie zrównoważonego rozwoju

Efektywne wdrażanie ESG w firmach

Efektywne wdrażanie ESG w firmach

Wiele firm może napotkać trudności związane z wdrażaniem ESG. Od czego zacząć? Ile kosztują poszczególne inwestycje i czy w przewidywalnym czasie się zwrócą? Budowanie odpowiedzialności społecznej jest długotrwałym procesem, który powinien być realizowany małymi krokami. Zmiany organizacji w zakresie ESG powinny dotyczyć zarówno kadry kierowniczej, pracowników jak również wykorzystywanej w przedsiębiorstwie energii elektrycznej.

Pierwsze kroki w ESG/CSR

Pierwsze kroki w ESG/CSR

Zacznij od przeprowadzenia audytu ESG/CSR w firmie. Dzięki temu określisz kierunek działań w przyszłości. Ustal mierzalne cele, które pozwolą Ci śledzić postęp i na bieżąco informuj interesariuszy o wprowadzanych zmianach. Pamiętaj o zmianie kultury organizacyjnej i dopasuj procesy związane z produkcją oraz sprzedażą produktów i usług do nowych standardów.

Elastyczność jako klucz do sukcesu

Elastyczność jako klucz do sukcesu

Pamiętaj, że działania w obszarach zrównoważonego rozwoju wymagają dużej elastyczności, ponieważ ewoluujesz Ty, Twoi kontrahenci, Wasze otoczenie biznesowe oraz środowisko, w którym wszyscy egzystujemy.

Kompleksowe wsparcie

Kompleksowe wsparcie

Korzystając z usług Reo.pl otrzymasz kompleksowe wsparcie na każdym etapie zakupu zielonej energii. Pomożemy ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, jaki wywiera Twoje przedsiębiorstwo i ułatwimy wykazanie zgodności z wymogami formalnymi.

Nr KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ;XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość kapitału; zakładowego: 490 000,00 zł;
NIP: 5213956475, REGON: 521277758